شمش فیلتر باریک سادە (٦٠ تایی)

30,000 تومان

*محصول ترکیە
*طول: ١٠/٨ سانتیمتر
*قطر: ٦ میلیمتر
*تعداد در بستە: ٦٠ شمش
*تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش:
٤٢٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری
*مزیت نسبت بە برش خوردە: ١.بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید
٢. قیمت خیلی بە صرفە تر

شمش فیلتر باریک سادە (٦٠ تایی)
شمش فیلتر باریک سادە (٦٠ تایی)

30,000 تومان