قوانین و مقررات:

١. درصورتی که محصول خراب، دارای شکستگی یا متغایر با مشخصات داده شده در سایت باشد، قابل برگشت دادن است.